تبلیغات


#شیمی٤_بخش١ ...

چند تعریف مهم و اساسی :

✅ ثابت سرعت : کمیتی تجربی است که به دما ، انرژی فعال سازی و طبیعت واکنش دهنده ها وابسته است .

✅ کاتالیزگر : ماده ای است که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهد ولی در واکنش مصرف نمی شود و در پایان به صورت دست نخورده باقی می ماند .

1️⃣ واکنش کاتالیز شده ی همگن : واکنشی است که در آن مواد واکنش دهنده و کاتالیزگر در یک فاز قرار دارند .

2️⃣ واکنش کاتالیز شده ی ناهمگن : واکنشی است که در آن مواد واکنش دهنده و کاتالیزگر در یک فاز قرار ندارند .

✅ جذب فیزیکی : در این جذب ماده ی جذب شونده با سطح جاذب هیچ نوع پیوند شیمیایی تشکیل نمی دهد و تنها جاذبه هایی از نوع وان دروالسی مشاهده می شود .

✅ جذب شیمیایی : در این جذب ماده ی جذب شونده با سطح جاذب ، پیوند شیمیایی تشکیل می دهد .

نکته کلیدی : آشکار است که جذب شیمیایی قوی تر از جذب فیزیکی است .

#شیمی٤_بخش١ 

#تعاریف 

#عارف_ربیعیان 

❤️❤️❤️❤️❤️

09120966045

pouyabarani@منبع این نوشته : منبع