تبلیغات


زیست شناسی ۳۰ فصل نداره ...

دوستان

زیست شناسی ۳۰ فصل نداره❗️❗️❗️❗️❗️

❓ استاد پس چند فصله؟؟

✅ ۶فصل جانم... 


یابا هم بخونید یا با هم دوره کنید .


1⃣ شارش و دوستان☺️☺️

۲۰%کنکور

فصل ۳ پیشپیدایش

فصل ۴ پیشتغییر

فصل ۶ پیشپویایی

فصل ۷ پیشرفتار

فصل ۸ پیششارش


2⃣ سه تفنگدار(3G)

۱۶%کنکور

۹پیشویروس وباکتری

۱۰پیشآغازیان 

۱۱پیشقارچها


3⃣ زیست سلولی مولکولی 

۱۲%کنکور

۱دوممولکول های زیستی

دو دومسفری به درون سلول

۵ سومماده ژنتیک

۱پیشپروتین سازی

۲پیشتکنولوژی زیستی


4⃣ دستگاه های بدن انسان

تعداد۱۶تست(۳۲%)

۴دومتغذیه

۵دومتنفس

۶دومگردش مواد

۷دومدفع مواد زاید

۸دومحرکت

۱سومایمنی

۲سومعصبی

۳سومحواس

۴سومهورمون

۱۱سومتولیدمثل جنسی


5⃣ گیاهی

بخش گیاهی ۳ دوم

بخش گیاهی ۶ دوم

بخش گیاهی ۸ دوم

۹ سومتولیدمثل گیاهی

۱۰سومرشدونمو گیاهی


6⃣ ژنتیک

۶سوممیتوز

۷سوممیوز

۸سوموراثت وخاستگاه

۵پیشژنتیک جمعیت
با مطالعه یا دوره به سبک بالا خیالتون از درصد بالای ۶۰ در کنکور و بالای۸۰ در ازمون های ازمایشی راحت البته به شرط :


آموزش صحیح

تست زنی تکنیکی

دوره ومرور زیاد

09120966045

@pouyabaraniمنبع این نوشته : منبع